Psykoterapia perustuu psykoterapeutin ja potilaan yhteistoimintaan. Psykoterapeutin ja potilaan välinen hoidollinen sopimus mahdollistaa yhdessä mielen sisällön tutkimisen. Potilaan tehtävä on ilmaista itseään vapaasti ja tuottaa aineistoa terapiaprosessiin. Hänen on oltava kiinnostunut oireiden emotionaalisista kytköksistä sekä tunneperäisistä asioista. Potilaalla on oikeus toimia, ajatella ja tuntea omalla tavallaan. Psykoterapeutin ei ole tarkoitus muokata potilasta, vaan auttaa häntä tulemaan omaksi itsekseen. Psykoterapiassa pyritään muutokseen puhumisen avulla.

Psykodynaamisessa psykoterapiassa
psyykkisiä vaikeuksia tarkastellaan kehitykselliseltä kannalta. Psykoterapiassa tutkitaan yhdessä potilaan ja terapeutin välistä suhdetta. Terapiaprosessissa syntyvän suhteen avulla pyritään käynnistämään ja ylläpitämään tapahtumatta jäänyt kehitys sekä autetaan potilasta jäsentämään ja läpityöskentelemään sekä kehityksellisiä juuttumia että potilaan kokemia traumaattisia muistoja tai tapahtumia. Psykoterapiassa pyritään siihen, että potilas saa kosketusta omaan itseensä ja sisäiseen maailmaansa sekä ymmärtämään ja saamaan tiedostamattomia mielensisältöjä tietoiseksi.

Psykoterapiassa potilasta autetaan havainnoivan suhtautumistavan virittymiseen, itseymmärryksen lisääntymiseen ja toteutumattomien voimavarojen löytymiseen. Lisäksi psykoterapeutti auttaa potilasta saamaan uusia psyykkisiä välineitä ja keinoja sekä vakauttamaan psyykkisiä toimintoja.